نمایندگی هاست لینوکس ایران (Reseller)

نمایندگی هاست لینوکس 2GBکنترل پنل WHM + لایت اسپید
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی

 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
نمایندگی هاست لینوکس 4GBکنترل پنل WHM + لایت اسپید
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی

 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
نمایندگی هاست لینوکس 5GBکنترل پنل WHM + لایت اسپید
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی

 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
نمایندگی هاست لینوکس 10GBکنترل پنل WHM + لایت اسپید
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی

 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
نمایندگی هاست لینوکس 20GBکنترل پنل WHM + لایت اسپید
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی

 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان
نمایندگی هاست لینوکس 30GBکنترل پنل WHM + لایت اسپید
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی

 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • روزانه تهیه نسخه پشتیبان