هاست لینوکس اختصاصی (ایران)

Host IRAN Plan500MB • 500MB حجم هاست میزبانی
 • 30GB پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود باقی امکانات
Host IRAN Plan1GB • 1GB حجم هاست میزبانی
 • 40GB پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود باقی امکانات
Host IRAN Plan2GB • 2GB حجم هاست میزبانی
 • 50GB پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود باقی امکانات
Host IRAN Plan 3GB • 3GB حجم هاست میزبانی
 • 500GB پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود باقی امکانات
Host IRAN Plan 4GB • 4GB حجم هاست میزبانی
 • 500GB پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود باقی امکانات
Host IRAN Plan 5GB • 5GB حجم هاست میزبانی
 • 500GB پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود باقی امکانات