هاست دانلود (Host DL) MSسرویس

MS-1

10 GB
1. پهنای باند نامحدود
2. پارک دامنه نامحدود
3. هاردهای پرسرعت
** در صورت نیاز برای بک آپ گیری از هاست دانلود اطلاع دهید

MS-2

20 GB
1. پهنای باند نامحدود
2. پارک دامنه نامحدود
3. هاردهای پرسرعت
** در صورت نیاز برای بک آپ گیری از هاست دانلود اطلاع دهید

MS-3

40 GB
1. پهنای باند نامحدود
2. پارک دامنه نامحدود
3. هاردهای پرسرعت
** در صورت نیاز برای بک آپ گیری از هاست دانلود اطلاع دهید

MS-4

60 GB
1. پهنای باند نامحدود
2. پارک دامنه نامحدود
3. هاردهای پرسرعت
** در صورت نیاز برای بک آپ گیری از هاست دانلود اطلاع دهید

MS-5

80 GB
1. پهنای باند نامحدود
2. پارک دامنه نامحدود
3. هاردهای پرسرعت
** در صورت نیاز برای بک آپ گیری از هاست دانلود اطلاع دهید

MS-6

100 GB
1. پهنای باند نامحدود
2. پارک دامنه نامحدود
3. هاردهای پرسرعت
** در صورت نیاز برای بک آپ گیری از هاست دانلود اطلاع دهید